tintuc

Ưu điểm sản phẩm

Lộ trình hóa chuyển đổi hóa đơn điện tử đã được quy định cụ thể tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và được tái khẳng định tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC: “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư này”

Bên cạnh đó, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn tại Nghị quyết 01/NQ-CP: Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019.

1
Bạn cần hỗ trợ?