tintuc

Xây dựng quy trình kế toán

Có nhiều yếu tố để đánh giá quy trình quản lý hiện tại ở mức độ nào, có thể tham khảo một số chỉ tiêu sau

 • Khi cấp quản lý cần số liệu như doanh thu, lãi vay, chi phí, ... thời gian phản hồi bao lâu
 • Sự hỗ trợ giữa các nhân viên trong phòng ban
 • Tuyển nhân viên mới sau bao lâu có thể làm việc độc lập
 • Có thực hiện kiểm tra đánh giá rủi ro định kỳ
 • Có lịch đào tạo cho nhân viên định kỳ
 • Hệ thống phần mềm có kiểm tra chéo, giám sát ra sao
 • Công việc có sự trùng lặp giữa các phòng ban
 • Có thực hiện đánh giá năng lực định kỳ:
  • Chuyên môn kế toán
  • Cập nhật văn bản pháp luật
  • Khả năng sử dụng máy tính
  • Mức độ hiểu biết phần mềm 

Bạn là người quản lý, chủ doanh nghiệp, nếu mỗi khi cần xem số liệu để ra quyết định, thời gian bạn nhận thông tin chậm chập, thiếu tổng quát...  thì đó là lúc cần phải xây dựng và cải tiến quy trình hợp lý hơn.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?